Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School.yoza not ust dreygifnak zi revres id nua astminb nenez seysrev aza uv tnemukod med nuf hkarphs redo pit-ndirfust neldnahraf ust revres bev a nuf zitalibapyek nredom ust kinetretnua ,stxetnok ela nuf ,srestin ela raf eystamrofni eblez id zyelpsid talb bev kitats a ,rebired .nahsyekalpa bev a hkrud datyerenej nenez sov retelb bev hsimanid ust tsartnak ni ,drots iv tknup restinab id ust tkihseg zi za talb bev a zi )talb irenahsyets / talb hkalf a nfureg lam( talb bev kitats a .sevkir aza nhkam ust )ptth( lokotorp refsnart txetrepih id tstin reretelb bev red .tenartni emrif a iv aza sten tavirp a ust tirtust nstenergab nek revres bev id .revres bev tyav a nuf talb bev a nemukab nenek reretelb bev a ,sten a ni .xnil iv ust drefir tfo ,xgnilrepyehk hkrud hkeltyaz bev eredna ust gnudnibraf uinem rabdyes a redo rab eystagivan a lluhk za txetrepih nlethsust hkeltyaz bev hsifit .talb bev med nlethsrof ust ,redlib nua ,spirks ,stihs hksun iv aza ,talb bev nbirhseg id raf ntnemele ltim bev ndihsraf tanadrouok zrezuarb bev .hkarphs pakram hkelhkyalgraf a redo LMTH ni nbirhseg ilavahzui ,eket retuipmok a ust nkihspo hkyoa nek nimret id rebo ,kitnek zi sov ltim ilavahzui talb bev red .ltim kidverir redo rotinom a fyoa talb bev a zyelpsid reretelb bev a .zrezuarb bev nua beW ediW dlroW id raf kisap zi sov tnemukod a zi )ltyezbev iv nbirhseg hkyoa( ltyezbev a Perihal Situs Web

Komentar