Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Ravikindlustus on kindlustus, mis katab kogu ravikulude voi selle osa, mis kannab meditsiinilisi kulutusi, riski paljudele inimestele. Hinnates kogu tervishoiu- ja tervishoiususteemi kulude riski riskide kogumis, voib kindlustusandja valja tootada rutiinset finantsstruktuuri, nagu naiteks igakuist lisatasu voi palgafondimaksu, et kindlustada kindlustusmaksetega maaratud tervishoiuteenuseid Kokkulepe. Huvitist haldab keskorganisatsioon, nagu valitsusasutus, eraettevote voi mittetulunduslik uksus. Ameerika ravikindlustusassotsiatsiooni kohaselt maaratletakse ravikindlustust kui "katteid, mis naevad ette haigushuvitiste voi vigastuste tottu huvitiste maksmist. See holmab onnetusjuhtumite, meditsiiniliste kulutuste, invaliidsuse voi juhusliku surma ja jagunemisega seotud kindlustust" (Lk 225). Ravikindlustusleping on kindlustusandja (nt kindlustusseltsi voi valitsuse) ja uksikisiku voi tema sponsori (nt tooandja voi kogukonnaorganisatsiooni) vahel solmitud leping. Lepingu voib erakindlustuse puhul uuendada (nt kord aastas, kuus) voi elukestvas riigis voi olla kohustuslik koikidele kodanikele riiklike plaanide korral.

Tervishoiukulude liik ja suurus, mida ravikindlustuse pakkuja katab, on kirjas, liikmeslepingus voi erakindlustuse toendusmaterjali voldikus voi avaliku kindlustuse riiklikus tervisepoliitikas. Tervisekindlustuse poliitika on (USA spetsiifiline), mida pakub tooandja poolt rahastatud iseoppinud ERISA plaan. Ettevote reklaamib uldiselt, et neil on uks suurt kindlustusseltsi. Kuid ERISA kohtuasjas ei suuda kindlustusfirma "kindlustusaktiga tegeleda", vaid haldab seda lihtsalt. Seetottu ei kehti ERISA plaanide suhtes riiklikud seadused. ERISA plaane reguleerib USA tooministeeriumi (USDOL) jurisdiktsiooni alla kuuluv foderaaloigus. Spetsiifilised kasu voi katvuse uksikasjad on toodud kokkuvotteplaani kirjelduses (SPD). Kaebus peab labima kindlustusseltsi, seejarel tooandja plaani fiduciary. Kui see on ikkagi noutav, voidakse Fiduciari otsus USA dollarile ule vaadata, et kontrollida ERISA nouete jargimist, ja seejarel esitada foderaalkohtus kohtuasi. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Komentar